Terms of service

תקנון

 1. כללי
  1.1 "רטרוס" הוא אתר אינטרנט המציע לגולשי האינטרנט מוצרים למכירה דרך האתר ו/או דרך הטלפון.
  1.2 בכל מקום בתקנון זה בו יש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
  1.3  שימוש באתר "רטרוס" ורכישת מוצר המוצע למכירה ע”י רטרוס, מהווה את הסכמת הגולש באינטרנט (להלן: “הלקוח”) לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן, על הלקוח לקרוא בעיון את תנאי תקנון זה ואם הלקוח אינו מסכים לתנאי מתנאי התקנון הוא מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר "רטרוס".
  1.4  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה הלקוח באתר רטרוס, והוראות אלה מהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח לאתר רטרוס.

 2. הזמנת מוצר
  2.1 עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר רטרוס מוצג דף מוצר הכולל פרטים לגבי המוצר, זמן אספקה מחיר וכיו”ב.
  2.2 לרכישת מוצר דרך הטלפון, יש להתקשר למספר הטלפון המופיע באתר ולמסור את הפרטים הבאים: שם המוצר הנבחר, שם הלקוח, כתובת למשלוח המוצר שנבחר, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון זמין ומספר כרטיס אשראי תקף. נציג רטרוס יאשר ללקוח, טלפונית, שהמוצר הנבחר נמצא במלאי ושהלקוח יכול להזמינו.
  2.3  לרכישת מוצר דרך האתר, יש לבחור את המוצר מתוך דף המוצר או מתוך רשימת המוצרים, להוסיפו לסל הקניות ולמלא את כל הפרטים הנדרשים במקומות המיועדים לכך, לרבות כל הפרטים הנדרשים לצורך התשלום ומשלוח המוצר. בקניה ראשונה יש למסור שם וכתובת דואר אלקטרוני עדכנית. לצורך ביצוע יעיל ומהיר של ההזמנה יש להקפיד על מסירת פרטים מלאים ומדויקים.
  2.4 מילוי כל הפרטים הנדרשים הנ”ל לרכישת מוצר דרך האתר, יחשב לביצוע הזמנת המוצר ע”י הלקוח (להלן: “הזמנת המוצר” ).
  2.5  עם קליטת הזמנת המוצר במערכת, אתר רטרוס תשלח ללקוח, הודעת דואר אלקטרוני המאשרת כי הזמנת המוצר נתקבלה. הודעה זו אינה מהווה אישור כי הזמנת המוצר בוצעה ואינה מחייבת את רטרוס בשום צורה.
  2.6  מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ו/או להליכים משפטיים אזרחיים.

 3. תשלום
  3.1 עם קבלת הזמנת המוצר, רטרוס תבצע בדיקה האם המוצר המבוקש על ידי הלקוח קיים במלאי.
  3.2 עם קבלת הזמנת המוצר רטרוס תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שנמסר מול חברת כרטיסי האשראי ורק לאחר אישור הפרטים והעסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי, ובמידה שהמוצר קיים במלאי, תאושר הזמנת המוצר ורטרוס תפעל לאספקת המוצר.
  3.3  חיוב הלקוח עבור המוצר יתבצע, דרך כרטיס האשראי, רק לאחר שינתן אישור חברת כרטיסי האשראי.
  3.4  היה ולא יתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב בגין הזמנת המוצר/ים, תשלח רטרוס ללקוח הודעת דואר אלקטרוני על כך והזמנת המוצר לא תבוצע כל עוד לא הושלמה כמפורט להלן.
   3.5 במקרה של העדר אישור של חברת כרטיסי האשראי יתבקש הלקוח להסדיר תוך שבעה (7) ימים את התשלום המלא בגין הזמנת המוצר/ים וזאת, לשביעות רצונן המלא של רטרוס ו/או חברת כרטיסי האשראי.
   3.6 היה והתשלום לא יוסדר כאמור בתוך שבעה (7) ימים, רטרוס תהיה רשאית לבטל את הזמנת המוצר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 4. אספקת המוצרים
  4.1 מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
  רטרוס תספק ללקוח רק מוצר אשר תמורתו שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר, וזאת במועד המצוין בדף המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
  4.3  זמני אספקת המוצרים המצוינים בדפי המוצרים מתייחסים לימי עסקים בלבד (ימים א’ – ה’, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.(
  4.4  דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית רטרוס לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
   4.5 במקרה של הובלה חריגה תהיה רטרוס רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
   4.6 רטרוס לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב.
   4.7 התקנון של חברת המשלוחים אשר תוביל את המוצר יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר שהוזמן על ידי הלקוח באמצעות אתר רטרוס, ויחייב את הלקוח.
   4.8 היה והמוצר שהוזמן לא סופק ללקוח בתוך פרק הזמן הנקוב בדף המוצר – על הלקוח להודיע על כך מיידית לנציג רטרוס. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר, יוחזר ללקוח הכסף אשר שולם עבור המוצר בכפוף ובהתאם לבירור עם חברת המשלוחים ואישור נכונות התלונה ברישומים הממוחשבים של רטרוס.
  4.9 בזמן אספקת המוצר, רשאית רטרוס, ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו בעת ביצוע הזמנת המוצר, על גבי שובר כתנאי למסירתו של המוצר.
   4.10 רטרוס מספקת את המוצרים בישראל באמצעות חברת משלוחים, בהתאם לטבלת איזור חלוקה ארצי .


 5. 5. כשרות לעשות שימוש באתר
  1 הלקוח רשאי לבצע הזמנת מוצרים, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  5.1.1 הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה ומדובר בקטין (מתחת לגיל 18) או מי שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יש לצרף את אישור האפוטרופוס בכתב.
  5.1.2 הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או דרכון זר תקף או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
   5.1.3 הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו”ל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
  5.1.4  הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת למשלוחים בישראל.
  5.2  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה רטרוס רשאית למנוע מלקוח מלבצע הזמנות באתר רטרוס בכל אחד מהמקרים שלהלן:
  5.2.1  הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
   5.2.2 הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון;
   5.2.3 הלקוח מסר בעת ביצוע ההזמנה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
   5.2.4 הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר רטרוס או בפעילות התקינה של אתר רטרוס ו/או מי מטעמו.
  5.2.5 בכוונת הלקוח למכור ו/או לשווק את המוצר ו/או המוצרים שהזמין לצד ג’ ו/או להמשיך לסחור בו.

 6. סודיות מידע
  6.1 רטרוס לא תעשה כל שימוש במידע שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר ללא רשות הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה במידע. רטרוס תאפשר גישה למידע אודות הלקוח רק לעובדיה במידה והם זקוקים לו לצורך מתן שירות.
  6.2  אתר רטרוס נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, רטרוס לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שייגרם ללקוח ך ו/או למי מטעמו אם המידע יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.


7 . ביטול הזמנת מוצר על ידי הלקוח
7.1 הודעה על ביטול הזמנת המוצר מכל סיבה שהיא תהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.
 7.2 ביטול הזמנת המוצר אפשרי מיום הזמנת המוצר ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981, לפי המאוחר מבין השניים.
 7.3 ביטול הזמנת המוצר יעשה בכתב באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לאתר "רטרוס”.(contact@maccabi-retro.com). דמי הביטול הזמנת המוצר לפי הכללים לעיל, יהיו בסך של 5% ממחיר המוצר שהוזמן או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
7.4  ביטול הזמנת המוצר כפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר שהוזמן באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא –לכתובת (נחלת בנימין 43, תל אביב-יפו), על חשבונו.
 7.5 לא ניתן לבטל עסקאות למוצרים שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;


 1. ביטול הזמנת מוצר על ידי רטרוס
  8.1 רטרוס רשאית לבטל הזמנת מוצר כולה או חלקה במקרים הבאים:
  8.1.1 אם נפלה בהצעה טעות סופר בפרט כלשהו.
  8.1.2 אם יתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג’ כלשהו.
  8.1.3 אם העסקה בוצעה שלא כדין ו/או שלא על פי תקנון זה.
  8.2 רטרוס תמסור ללקוח הודעה על ביטול הזמנת המוצר בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר.
  8.3. אם הסתבר שהמוצר שהזמין הלקוח חסר או אזל מהמלאי, רשאית רטרוס לבטל את ההזמנה או להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך. אם בוטלה הזמנת המוצר, כאמור, רטרוס לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 2. תנאים נוספים
  1 טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את רטרוס.
  9.2 עשויים להיות הבדלים בין התמונות המוצגות באתר רטרוס, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. ייתכנו הפרשי גוונים בצבעים, בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר רטרוס לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.
  9.3 התמונות המופיעות באתר רטרוס עשויות לכלול פריטים שאינם מוצעים למכירה.
  9.4 הספקים שמוצריהם מופיעים ונמכרים באתר רטרוס אינם מועסקים ע”י רטרוס ואינם מופעלים על ידה.
  9.5 הספקים שמוצריהם מופיעים ונמכרים באתר רטרוס יהיו אחראים כלפי הלקוח באחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלה, או נזק איזשהו, בלי יוצא מן הכלל שיגרמו ללקוח באתר ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש בשל מעשה או מחדל של המעצב ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל מי שבא מטעמו, בקשר ובכל הנובע מייצור, אספקה, התקנה והרכבה של המוצר ו/או ממעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו כאמור לעיל. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי הספקים והמוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לאתר רטרוס ע”י הספקים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.
  9.6 רטרוס ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  9.7 אין בהצגת הספקים והמוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע”י רטרוס.
  9.8 רישומי המחשב של אתר רטרוס בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  9.9 כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר רטרוס ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר באותיות בלוק או לוגו, תמונות וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם קניינה הבלעדי של רטרוס.
  9.10 אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים ו/או בעיצובים ו/או בתמונות ו/או בסימני המסחר ושאו בכל דבר אחר המהווה את קניינה הבלעדי של רטרוס ואשר מופיעים באתר רטרוס אלא בהסכמתה, בכתב ומראש.
  9.11 כל המוצרים המופיעים באתר רטרוס כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק.
  9.12 רטרוס רשאית לשנות את תנאי תקנון זה ולעדכן את כל הפרטים המופיעים באתר מעת לעת.

 3. שירות לקוחות
  ניתן להפנות שאלות לגבי אתר רטרוס , פעילותו והמוצרים המוצעים בו למכירה וכן לגבי תקנון זה לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני. רטרוס תעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה בתוך 48 שעות.

 4. דין ושיפוט
  11.1 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך בבית המשפט בתל אביב.

 5. ט. ל. ח